SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA DRAŽBENEGA PORTALA MAX DRAŽBE

Verzija 1.1
dne 3.1.2022

1. Spletni dražbeni portal

Naslednji Splošni pogoji uporabe spletnega portala za zbiranje ponudb MAX DRAŽBE podjetja Nepremičninske storitve d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se uporabljajo izključno za sodelovanje na spletnem portalu za elektronsko zbiranje ponudb Max dražbe (v nadaljevanju tudi: Max dražbe).

Ponudnik spletnega dražbenega portala Max Dražbe je družba Nepremičninske storitve d.o.o., Vrunčeva ulica 1, 3000 Celje
(v nadaljevanju: skrbnik).

Aktualno različico Splošnih pogojev si je mogoče ogledati, shraniti in natisniti na spletni strani www.maxdrazbe.si.
Skrbnik si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev, ki jih bo objavila na spletnih straneh.

Stranke (v nadaljevanju uporabnik) ob prijavi Splošne pogoje te potrdi s klikom „potrdi“. Potrditev se zabeleži v informacijskem sistemu, s čimer je evidentirano soglasje uporabnika oziroma strinjanje in potrditev vsebine teh Splošnih pogojev. Nadaljnja uporaba Spletnega portala za zbiranje ponudb po objavi spremembe Splošnih pogojev pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja.

Splošna določila in pogoji predstavljajo pogodbeni okvir za zagotavljanje in izvajanje Spletnega dražbenega portala.
Namen je izvajanje elektronskih dražb.

2. Registracija uporabnika

Po povabilu na dražbo in po spletni registraciji imajo uporabniki pravico sodelovati na določeni spletni dražbi, za katerega so prejeli povabilo, na Spletnem dražbenem portalu Max dražbe. Uporabnik se s svojo prijavo zavezuje, da bo ravnal skladno s temi Splošnimi pogoji.
Ko uporabnik sporoči posredniku, da želi oddati ponudbo, prejme vabilo za sodelovanje na elektronski dražbi ter osebno povezavo za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup tako po e -pošti kot po SMS -u. Po kliku na povezavo si lahko takoj ogleda čas zaključka spletnega zbiranja ponudb.
Uporabnik mora ob prejemu povabila na dražbo vpisati zahtevane podatke ter potrditi Splošne pogoje in politiko zasebnosti Spletnega portala Max dražbe, da se lahko vključi v spletno dražbo. Ko ima uporabnik vpisane vse zahtevani podatke, lahko sodeluje na dražbi oziroma oddaji ponudb, za katero je prejel povabilo, prav tako pa pridobi dokumentacijo, vezano na nepremičnino, za katero je pridobil povezavo.
Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki, izdajanje za drugo osebno ni dovoljeno. Vsak uporabnik lahko prejme le eno povezavo za določeno dražbo oziroma oddajo ponudbe. V primeru nestrinjanja z vsebino Splošnih pogojev registracija in sodelovanje pri dražbah in oddajanje ponudb ni možna.
Na Spletnem portalu Max dražbe lahko sodelujejo domače in tuje pravne ali fizične osebe. Uporabnik mora pred sodelovanjem na dražbi preveriti, ali lahko pridobi lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji. V kolikor se po koncu dražbe ugotovi, da uporabnik ne more skleniti kupoprodajne pogodbe, se bo to štelo kot razlog za nesklenitev pogodbe na strani uporabnika, vplačana varščina pa bo zapadla v korist Max dražb.
Max dražbe bodo vsem registriranim uporabnikom nudila strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta, in sicer preko elektronske pošte info@maxdrazbe.si.
Postopek oddaje ponudbe preko elektronskega spletnega portala MaxDražbe za vaš nepremičnino organizira RE/MAX posrednik. Vsak potencialni kupec, ki izrazi resno zanimanje za nepremičnino, prejme povabilo k postopku oddaje ponudbe.

3. Potek oddaje ponudb

a) ODPRTI POSTOPEK – Spletna dražba z zviševanjem izklicne cene
V odprtem postopku zbiranja ponudb ima potencialni kupec znano izklicno ceno (minimalno možno ponujeno ceno) in zmeraj pregled nad vsemi oddanimi nakupnimi ponudbami. Na podlagi teh podatkov se lahko odloči, ali želi oddati nakupno ponudbo, povečati obstoječo ponudbo ali ponudbe za nakup ne bo oddal.
Na ponudbo se lahko potencialni kupec vrne preko svoje osebne povezave, kjer lahko tudi opazuje potek zbiranja ponudb. Če želi povečati svojo nakupno ponudbo, lahko to stori s tipko »Povečaj nakupno ponudbo«.
Na dražbi se zvišuje ponujeni znesek po korakih, ki je odvisen od nakupne cene (Tabela 1:Minimalni korak višanja) in na dražbi uspe tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno do konca poteka elektronske dražbe.
Najmanjši možni koraki višanja cene v dražbenem postopku za nepremičnino znašajo:

Konec postopka za oddajo ponudbe se avtomatsko podaljša za 15 minut, če je v zadnjih 15-tih minutah prejeta nova ponudba. To podaljševanje se ponavlja vse dokler v zadnjih 15-tih minutah ni prejete nove ponudbe.
Ponudnik je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, na dražbi pa uspe ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti.

b) ZAPRTI POSTOPEK oddaje ponudb
V zaprtem postopku zbiranja ponudb ostane ponudba skrita vsem udeležencem do konca obdobja zbiranja ponudb. Po preteku roka zbiranja ponudb bodo ponudbe razkrite prodajalcu. Znana je okvirna cena, vendar lahko potencialni kupec ponudi višjo ali nižjo ceno od okvirne. Odprti in zaprti postopek oddaje potekata na naslednji način:
a) Povabilo (E-Mail / SMS)
Ko potencialni kupec odda prijavo za sodelovanje na spletni dražbi in plača varščino (če je pogoj za sodelovanje na dražbi), bo prejel osebno povezavo za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup, tako po e -pošti kot po SMS -u. Če tega e -poštnega sporočila ne prejme, mora preveriti mapo z neželeno pošto ali se takoj obrniti na svojega posrednika. Po kliku na povezavo si lahko takoj ogleda termin spletne dražbe.
b) Priprava ponudbe za nakup
Preden lahko potencialni kupec odda zavezujočo ponudbo za nakup, mora ponudbo za nakup pripraviti na spletu. Šele ko potrdit ponudbo v zadnjem koraku s SMS žetoni, postane nakupna ponudba veljavna. Preden odda ponudbo za nakup, ima še vedno možnost, da kadar koli spremeni vnesene podatke.
c) Podatki o kupcu
Potrebno je vnesti vse manjkajoče podatke, kot so datum rojstva, naslov in državljanstvo. Številka mobilnega telefona mora biti pravilno vnesena (format: 00386 31 556 668). Na to številko potencialni kupec prejme SMS žeton in druga pomembna sporočila v zvezi s postopkom oddaje ponudbe. Če želi nepremičnino kupiti skupaj z eno ali več osebami, lahko doda ponudbo v imenu ostalih kupcev. Ko konča z vnosom podatkov, kliknite »Nadaljuj«.
d) Dokumenti nepremičnine
Potencialni kupec si zdaj lahko pregleda ali prenese vse dokumente o nepremičnini, ki jih je dal v pogled nepremičninski posrednik. Če obstajajo “Druge pomembne informacije” o nakupu nepremičnine ali podatki o morebitnih hipotekah, bodo tukaj tudi navedene. Nato se potrdi prejem dokumentov, splošne pogoji in varstvo podatkov ter klikne »Naprej«.
e) Nakupna cena
Zdaj se lahko vnese kupnina, ki bi jo potencialni kupec ponudil za zadevno nepremičnino. V postopku odprtih ponudb se vnese prvo vrednost ponujene kupnine. Višino najnižje možne nakupne ponudbe – izklicno ceno vseh ponudnikov, se najde neposredno pod poljem za vnos. Ta podatek je sestavljen iz trenutno najvišje dane ponudbe in predloga za njeno višanje. Po potrebi se lahko znesek prilagodi.
f) Nakupna ponudba
Sedaj je potrebno, da se naloži sken osebne izkaznice in klikne »Nadaljuj«. Obrazec ponudbe za nakup je zdaj ustvarjen na podlagi podatkov, ki so vnešeni, in podatkov, ki jih je shranil posrednik. Ta dokument predstavlja nakupno ponudbo in med drugim vsebuje obdobje izteka ponudbe, čas primopredaje nepremičnine in vse druge bistvene sestavine zavezujoče nakupne ponudbe. Po potrebi se lahko ta dokument tudi natisne. Če se potencialni kupec strinja z vsebino, klikne »Zahtevaj SMS žeton«.
g) Potrditev
Preden z vnosom SMS žetona potencialni kupec vidi pregled najpomembnejših informacij o nakupni ponudbi. V za to namenjeno polje se vnese SMS žeton, ki ga potencialni kupec prejme klikne »Oddaj nakupno ponudbo«. Če SMS žeton ni prispel, se klikne »Zahtevaj nov SMS žeton«. Pomembno: Brez vpisa številke SMS žetona ponudbe ni mogoče oddati in ni veljavna!
h) Pomembne opombe in nasveti
Ponudba se lahko odda preko telefona, tablice ali računalnika. Če se oddaja preko računalnika, potrebujete skeniran osebni dokument in potrdilo o plačilu varščine. Če se oddaja ponudba preko telefona, se lahko te dokumente v fazi oddaje fotografira. Prejetje SMS žetona za potrditev ponudbe lahko zamuja iz tehničnih razlogov pri ponudniku mobilnih telefonov. Zato se ne sme čakati na zadnji trenutek za oddajo ponudbe. Najvišja ponudba ne zmaga samodejno. Odločitev o tem, ali in komu se nepremičnina proda, je vedno v rokah prodajalca. Po poteku roka za zbiranje ponudb bo posrednik stopil v stik s prodajalcem in nato zainteresirane kupce obvestil o njegovi odločitvi. Povabljeni potencialni kupci lahko sodelujejo na spletni oddaji ponudbe, če vplačajo varščino na fiducirani račun družbe MaxDražbe (če ni izrecno določeno drugače). 

Višina varščine za posamezno dražbeno blago je znana pred povabilom na spletno zbiranje ponudb. Če ni posebej dogovorjeno drugače je rok za vplačilo varščine 24 ur pred začetkom elektronskega zbiranja ponudb. Na dražbi lahko sodelujejo samo ponudniki, ki so pravočasno vplačali varščino. Po prejetju varščine, prejmejo povabilo na dražbo. Šteje se, da uporabnik, ki je vplačal varščino, pa ne sodeluje na dražbi in ne poda svoje ponudbe, ni upravičen do nakupa dražbenega blaga. V takšnem primeru se vplačana varščina uporabniku vrne.

Po koncu spletne oddaje ponudb Max dražbe razglasi izbranega ponudnika, ki je na dražbi uspel, in ga obvesti o času sklenitve pisne prodajne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot 30 delovnih dni po koncu dražbe. Max dražbe izbranega ponudnika razglasi preko elektronskega naslova, ki ga je ponudnik navedel pri registraciji in preko sms-sa na njegovo telefonsko številko.
Max dražbe oz. lastnik dražbenega blaga, si pred sklenitvijo prodajne pogodbe pridržujeta pravico preveriti kupca iz vidika vsakokrat veljavnih določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07 in nadaljnji).

Celotno kupnino mora uspeli ponudnik plačati v dogovorjenem roku.
Plačilo varščine se všteva v kupnino.
Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od sklenitve posla, Max dražbe pa zadrži vplačano varščino.
Obveznosti pri prenosu lastništva blaga, ki bremenijo kupca so navedene pri oddaji ponudbe, ki jo kupec vidi pred oddajo ponujene cene.
Čas izročitve dražbenega blaga v posest je viden v dokumentu ponudbe.
S plačilom kupnine prenehajo eventualne pravice tretjih oseb na premoženju, ki so predmet prodajne pogodbe.
Če ponudnik na oddaji ponudb ne uspe, se mu vrne znesek vplačane varščine v 10 delovnih dneh po koncu elektronske dražbe. Varščina se ne obrestuje.


4. Varnost in dostop

Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega dostopa. Max dražbe ne odgovarja za primer zlorabe osebne povezave, bo pa nemudoma po sporočilu
uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala.
Max dražbe si pridržuje pravico nemudoma onemogočiti dostop do spletnega portala uporabnikom, ki kršijo ta Splošna določila in pogoje ali kako drugače škodujejo spletnemu portalu. Presojo škodljivosti ravnanj si pridržujejo Max dražbe.

5. Odgovornost
Prodaja preko Spletnega portala za zbiranje ponudb se vrši po načelu »videno – kupljeno«. Izključena je vsakršna odgovornost Max dražb za stvarne napake blaga, ki je predmet prodaje. Max dražbene odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa posamezne nepremičnine ali napake v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. V nobenem primeru Max dražbe ne bo odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. 

Max dražbe si pridržujejo pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje delovanja portala spletne
dražbe. Max dražbe ni lastnik dražbenega blaga, ki se prodaja na Spletnem dražbenem portalu in ne prevzema odgovornosti za resničnost podatkov o dražbenem blagu, oz. za škodo, ki bi nastala zaradi netočnosti ali zastarelosti podatkov o dražbenem blagu.
Max dražbe ne odgovarja za neizvedbo pravnega posla – prenosa lastninske pravice na dražbenem blagu, ki bi bila posledica prepovedi izvedbe takšne transakcije zaradi veljavnih določil s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

6. Piškotki
Na spletni strani Spletnega portala za zbiranje ponudb se uporabljajo spodaj navedeni piškotki, z njihovo uporabo pa se Uporabnik strinja.
Tehnični piškotki:
ti piškotki so na spletnem dražbenem portalu Max dražb potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Gre za sejne piškotke, ki so uporabljeni za to, da si spletno mesto
zapomni uporabnikove vnose v spletne obrazce, oddaja ponudb, ipd. Taki piškotki so potrebni, da si stran zapomni in izvede uporabnikovo zahtevo. Soglasje uporabnikov za zgoraj navedene sejne tehnične piškotke ni potrebno, saj gre za zakonsko izjemo, kjer privolitev uporabnika ni potrebna.
Piškotki za namen analiziranja prometa:

analitični piškotki (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji), kot Google Analytics piškotki. Ti so uporabljeni za spremljanje obiska Spletnega portala za zbiranje ponudb za spremljanje objav in interes uporabnikov. Google Analytics je Googlovo orodje za spletne analitične podatke, ki se uporablja za boljše razumevanje, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto ponudnika.
V primeru, da uporabnik ponudniku ne bi več dovolili uporabe piškotkov na njegovem nračunalniku, lahko uporabnik nastavitve spremeni v vsakem trenutku, in sicer v spodnjem desnem kotu spletne strani, kjer se vedno nahaja zavihek “Uredi nastavitve piškotkov”. Na tem zavihku lahko uporabnik izbere, ali se strinja s tem, da se na njegov računalnik naloži piškotke ali ne.


7. Podpora

Podporna služba uporabnikom je na voljo od ponedeljka do petka med 8:00 in 15:00 uro.
Poštni naslov: Max dražbe, Nepremičninske storitve d.o.o., Vrunčeva ulica 1, 3000 Celje.
Telefonska številka: 080 73 15
Epošta: info@maxdrazbe.si

8. Osebni podatki
Vsak uporabnik s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namene delovanja spletnega mesta Max dražbe. Max dražbe se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z uporabljeno registracijo na spletni portal seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da Max dražbe njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnimi ter legitimnimi nameni. Max dražbe jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
in drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Max dražbe osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovala tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta.
V skladu z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije št. 863836/2004 in naslednji, v nadaljevanju: Zakon o varstvu osebnih podatkov) uporabnik daje svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki ji jih je posredoval ob prijavi in ki so potrebni za sodelovanje na dražbi ter za sklenitev kupoprodajne pogodbe, v naslednjem obsegu: ime, priimek, naslov, telefonska številka in epošta (v nadaljevanju: “podatki o stranki”) za namene zagotavljanja storitev in realizacije marketinških dejavnosti, še posebej za ponudbo produktov in storitev ter pošiljanje informacij o promocijah Max dražbe (v nadaljevanju:
“marketinške dejavnosti”). Stranka soglaša s prejemanjem poslovnih sporočil od Max dražbe preko elektronskih sredstev.  Soglasje o obdelavi podatkov velja do preklica. Soglasje se poda prostovoljno in ga je mogoče preklicati kadarkoli in brezplačno s pisnim sporočilom, ki se ga pošlje na Max dražbe.
Max dražbe je kot obdelovalec osebnih podatkov na zahtevo uporabnika, na katerega se podatki nanašajo, temu dolžan omogočiti: vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje; posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; dati uporabniku informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o njem vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; dati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem; pojasniti tehnične oziroma logičnotehnične postopke odločanja, če se izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov stranke.

9. Končna določila
Splošne pogoje ureja slovenska zakonodaja. Za reševanje sporov, ki bi izvirali iz tega dogovora,
je pristojno sodišče na Ptuju.